Resultats de la cerca

Fiscalitat a Andorra

• Els requisits per viure a Andorra

Andorra té una fiscalitat molt atractiva perquè el tipus impositiu és més baix que als països veïns. Per aquest motiu, cada any hi ha inversors que aposten per traslladar-se al Principat. Per a fer-ho, cal obtenir la residència fiscal, que permet determinar l’abast de les obligacions tributàries d’una persona física. D’aquesta manera, es determinarà la jurisdicció fiscal que s’aplica i s’adquirirà la condició de contribuent de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Hi ha dos criteris per obtenir la residència fiscal a Andorra. L’article 8 de la Llei de l’IRPF estableix que s’ha de viure al Principat més de 183 dies a l’any. Per tant, tindrà la consideració de resident fiscal la persona que tingui una llar permanent al país a la seva disposició i que hi visqui més de la meitat de l’any. L’altre criteri respon a aspectes econòmics. En aquest sentit, el requisit és que radiqui en el territori andorrà el nucli principal de les seves activitats o interessos econòmics.

• Les figures impositives al Principat d’Andorra

Impost sobre societats

Totes les persones jurídiques tributen l’IS sobre la renda mundial obtinguda en el període impositiu. El tipus impositiu per a les societats és del 10% i la base de tributació s’obté a partir del resultat comptable, és a dir, de restar les despeses als ingressos. Sobre aquest resultat s’apliquen les corresponents correccions fiscals.

Quant a les deduccions, n’hi ha de dos tipus. En primer lloc, hi ha les de doble imposició, que poden ser internes o internacionals. Les internes corresponen a impostos comunals i l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. Les internacionals afecten les rendes generades a l’estranger i a les excepcions o deduccions de l’IRNR satisfetes en origen.

Impost General Indirecte

L’IGI és la principal figura impositiva indirecta al país, i grava el consum amb la tributació dels lliuraments de béns, prestacions de serveis o les importacions de béns realitzats per empresaris o professionals. Així doncs, els obligats tributaris són les persones que duen a terme una activitat econòmica. El tipus impositiu és del 4,5% i la base de tributació, l’import total de la contraprestació.

Cal tenir en compte que s’estableix la incompatibilitat de l’IGI amb l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials Immobiliàries. No estaran subjectes a l’ITP les transmissions d’immobles efectuades per un empresari o professional, ja que aquestes tributaran per IGI.

• Les figures impositives en la compravenda d’immobles

Impost sobre les Transmissions Patrimonials Immobiliàries

L’ITP grava el comprador d’un immoble quan el transmitent és un particular. L’import es merita en el moment de la transmissió i la base de tributació està constituïda pel valor real del bé immoble transmès.

El tipus de gravamen és del 4%, el Govern d’Andorra reté un 1% i el comú on estigui situada la propietat, el 3% restant. Es contemplen dues excepcions: les transmissions en el marc de reorganitzacions patrimonials dins de l’àmbit familiar i l’adquisició del primer habitatge per part dels residents, amb el previ compliment d’alguns requisits.

Impost sobre les plusvàlues

Aquest impost grava l’increment del valor dels béns immobles i qui l’ha de pagar és el transmitent d’aquest bé immoble. L’impost merita en el moment de la transmissió i la base de tributació està constituïda per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició.

El tipus de gravamen parteix del 15% i és regressiu, de manera que fins als cinc anys es redueix un 1% anual. A partir del cinquè any es redueix un 2% cada any fins que arriba als nou anys, que és d’un 1% i als deu és del 0.

• Règim de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

L’afiliació a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) és obligatòria per a tots els assalariats i per als qui duen a terme una activitat per compte propi. El sistema s’estructura en dues branques: la general i la de jubilació. La branca general cobreix les prestacions de reemborsament i incapacitats temporals, d’invalidesa i pensions d’orfenesa entre altres. La de jubilació cobreix les pensions de jubilació i viduïtat.

 

– Treballar per compte d’un altre

Les persones assalariades i assimilades paguen a la CASS un 22% del salari brut. D’aquest percentatge, el treballador aporta el 6,5% i l’empresari un 15,5%. Els requisits per tal de cotitzar a la CASS són tenir nacionalitat andorrana o l’autorització d’immigració.

 

– Treballar per compte propi

Els autònoms han de cotitzar segons les bases previstes a la Llei 9/2019 de la Seguretat Social. Les bases de cotització s’incrementen o es redueixen en els percentatges següents: 5%, 50%, 62,5%, 75%, 100%, 125% i 137,5% del salari global mensual mitjà de l’any anterior. Sobre aquesta base, es cotitza un 22%. Els requisits per ser treballador per compte propi són tenir la nacionalitat andorrana o una autorització d’immigració.

• Guanys patrimonials per canvi de residència

Impost sobre societats

Els guanys patrimonials no realitzats derivats de posseir accions o participacions (plusvàlues latents) poden tributar per l’IRPF en l’estat d’origen. L’exit tax grava els possibles guanys patrimonials que s’haurien obtingut i que no tributaran en l’estat d’origen pel canvi de residència. Per tant, és un aspecte a analitzar al país de sortida, previ al canvi de residència, per determinar si se superen o no els llindars establerts. En cas afirmatiu, s’ha de determinar el cost fiscal.

logo_becier_immobiliaria_lv2

A Becier Immobiliària oferim un tracte proper i de confiança a tots els nostres clients amb el segell de solvència, solidesa i serietat de Grup Becier. El nostre equip comercial se n’encarrega de buscar i aconseguir l’immoble dels teus somnis i t’acompanya i assessora durant tot el procés perquè no et trobis cap entrebanc.

Pel que fa a la nostra cartera d’immobles, tractem tots els nostres productes de manera professional i els posicionem en portals immobiliaris de prestigi, amb un seguiment àgil de la seva promoció.

Sol·licitud d’assessorament

He llegit i accepto l'avís legal i política de privacitat

 

Comparar les llistes